banner1

Các sản phẩm

  • Hydroxypropyl methyl cellulose (HPMC)

    Hydroxypropyl methyl cellulose (HPMC)

    Định nghĩa và cấu trúc:Thuật ngữ chung của một loạt các dẫn xuất xenluloza được tạo ra bởi phản ứng kiềm hóa và etilen hóa trong những điều kiện nhất định là sản phẩm của nhóm hydroxyl trên chuỗi phân tử xenlulo.